Hướng dẫn quản lý thu chi tiền mặt đối với đơn vị nghiên cứu cơ bản

PV.

Bộ Tài chính trả lời về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ học phí đối với đơn vị nghiên cứu cơ bản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đơn vị tôi là một Viện nghiên cứu cơ bản thực hiện theo khoản 3 điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Bên cạnh chức năng nghiên cứu, Viện tôi còn có chức năng đào tạo sau đại học có thu học phí. Khoản thu học phí này, Viện tôi không nộp vào Kho bạc nhà nước, không có văn bản nào của cơ quan cấp trên phê duyệt cho phép tạm chi tại đơn vị. Viện chi nguồn kinh phí này hoàn toàn bằng tiền mặt, trong đó có các khoản chi mua sắm vật tư, thiết bị như mua máy tính xách tay: 21tr, mua máy chiếu: 12tr.

Vệc thu chi như vậy của Viện tôi có đúng không? Đối với các khoản chi từ nguồn thu học phí này của Viện tôi có phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước hay không?

Về việc này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Theo nội dung câu hỏi của độc giả thì Viện nghiên cứu - nơi độc giả công tác có chức năng, nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Việc thu, quản lý và sử dụng học phí đào tạo sau đại học của Viện thực hiện theo quy định:

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính;

- Các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế (nếu có).

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, Viện có trách nhiệm thu học phí và nộp vào tài khoản tiền gửi của Viện tại Kho bạc Nhà nước đối với ngành nghề được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo hoặc gửi vào tài khoản tại ngân hàng thương mại đối với ngành nghề không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ học phí thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Việc sử dụng kinh phí từ nguồn học phí gửi tại Kho bạc Nhà nước, Viện phải gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo quy định.

Đối với việc chi bằng tiền mặt từ nguồn học phí qua Kho bạc Nhà nước, Viện phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.