Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo:

Hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí trên Hành lang kinh tế Đông Tây


(Tài chính) Theo Thông tư số 69/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/5, Cơ quan thu phí, lệ phí phát sinh khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện, quá cảnh hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu Lao Bảo là Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu.

Khi tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục xuất nhập khẩu có phát sinh loại phí, lệ phí liên quan đến chuyên ngành nào thì cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đó phải ra Thông báo số tiền phí, lệ phí phải nộp và giao Thông báo cho Khách hàng để đến Kho bạc nhà nước nộp tiền phí, lệ phí.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 69-2014-TT-BTC.doc