Thông tư số 87/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.


Ngày 27/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư gồm 03 điều và 02 phụ lục, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau:
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 5;
- Sửa đổi Điều 6;
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 9;
- Sửa đổi Khoản 2 và Điểm b, Điểm đ Khoản 3 Điều 11;
- Sửa đổi Khoản 2, Điểm c Khoản 4 và Điểm b Khoản 5 Điều 13;
- Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu;
- Bãi bỏ Điểm d Khoản 3 Điều 11;
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 87/2018/TT-BTC.