Hướng dẫn về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

PV.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Hướng dẫn về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Nguồn: internet
Hướng dẫn về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Nguồn: internet

Điều kiện về vốn

Theo dự thảo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thành lập mới, vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với doanh nghiệp tư nhân) được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu: với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ là 5 tỷ đồng; với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ là 100 tỷ đồng; với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ là 500 tỷ đồng.

Chủ sở hữu doanh nghiệp phải góp đủ vốn theo quy định. Sau thời hạn phải góp đủ vốn, vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại mọi thời điểm phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu như trên.

Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ, mức vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại quý gần nhất thời điểm đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu như trên.

Điều kiện về quy chế quản lý nội bộ

Dự thảo nêu rõ, trong vòng 30 ngày và trước thời điểm khai trương hoạt động (đối với doanh nghiệp thành lập mới)/hoặc trước thời điểm bắt đầu triển khai kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (đối với doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ), doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được cấp có thẩm quyền ban hành.

Riêng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, trong vòng 30 ngày và trước khi chính thức kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ban hành quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, đảm bảo đầy đủ các nội dung tối thiểu bao gồm: Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ; Điều kiện các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch; Tổ chức quản lý, giám sát giao dịch, trong đó có quy định về cung cấp, lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch; Thời gian, phương thức xác lập và hủy bỏ giao dịch; Phương thức thanh toán và quy định bảo đảm thanh toán cho các bên; Xử lý tranh chấp.

Theo dự thảo, các quy định về quy chế nội bộ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải được công bố công khai trên website hoặc tại trụ sở chính (trong trường hợp không có website) của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Điều kiện về người quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định sau:

(i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

(ii) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;

(iii) Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;

(iv) Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

Đồng thời, trước khi bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có các tài liệu chứng minh những người này đáp ứng đủ điều kiện về người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định.

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Theo dự thảo, tại thời điểm đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, doanh nghiệp phải có các tài liệu chứng minh đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và báo cáo tài chính của năm gần nhất được kiểm toán chứng minh doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đạt ít nhất 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải có các tài liệu chứng minh về cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này phải có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp, có hợp đồng lao động dài hạn tại doanh nghiệp.