Thông tư số 99/2015/TT-BTC:

Hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh


(Taichinh) - Ngày 29/ 6, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư này hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi tắt là trái phiếu được bảo lãnh) tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế, từ điều kiện; quy trình, thủ tục xây dựng, phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; quy trình tổ chức phát hành, đến việc sử dụng vốn trái phiếu phát hành; việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu, chế độ kế toán, phí liên quan; cũng như chế độ công bố thông tin, báo cáo; việc xử lý vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức liên quan.

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (là doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện việc phát hành trái phiếu được bảo lãnh); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hành trái phiếu được bảo lãnh tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế...

Mời xem nội dung Thông tư: thong_tu_99-2015-tt-btc_QYLY.docx