Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014


(Tài chính) Ngày 28/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2014.

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược tài chính 10 năm 2011-2020, dự báo kinh tế tiếp tục khó khăn ảnh hưởng đến NSNN năm 2014. Theo đó công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2014 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, thực hiện chính sách tài khoá chủ động, linh hoạt nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, an ninh tài chính, thúc đẩy tăng trưởng hợp lý.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi NSNN, yêu cầu rà soát để lồng ghép các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí; thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu bố trí dự toán đối với chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Thứ ba, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 của ngành, lĩnh vực và địa phương cùng với yêu cầu chi tiêu công chặt chẽ, hiệu quả để xây dựng dự toán NSNN năm 2014 sát với nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành, trên tinh thần triệt để tiết kiệm; đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; dự toán NSNN phải thuyết minh rõ, chi tiết số thu, nhiệm vụ chi.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 90-2013-TT-BTC.doc