Huy động 5.500 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

D.Bùi (T/h)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 5.500 tỷ đồng.

Tổng khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trong phiên thầu chính và phiên thầu phụ là 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 20 năm (1.500 tỷ đồng).

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn được phát hành trong phiên so với lãi suất trúng thầu phiên liền trước đó; trong đó, giảm mạnh nhất tại kỳ hạn 20 năm với mức giảm 0,30%/năm, kỳ hạn 10 năm giảm 0,11%/năm và kỳ hạn 15 năm giảm 0,09%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 187.910,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX, đạt 75,16% kế hoạch phát hành năm 2019.