Quyết định 1601/QĐ-TTg:

Kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn (đợt 2) năm 2016


Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1601/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) cho Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư. Quyết định cũng giao Bộ Tài chính thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 cho từng dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/8/2016; Thực hiện giải ngân và báo cáo giải ngân các dự án theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 3 Quyết định số 2527/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1601/QĐ-TTg.