Quyết định số 139/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ


Ngày 8/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 139/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 139/QĐ-BTC