Quyết định số 436/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP


Ngày 24/3/2023, Bộ Tài chính có Quyết định số 436/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 436/QĐ-BTC