Quyết định số 2333 /QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Ngày 12/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2333 /QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Quyết định Kế hoạch hành động nhằm quán triệt sâu sắc đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tài chính và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP để tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính trong việc đổi mới công tác cán bộ; xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2333 /QĐ-BTC.