Kết quả đăng ký, kê khai giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

PV.

(Tài chính) Kết quả thực hiện kê khai lại giá, có 50 sản phẩm kê khai giảm giá; mức giảm từ 0,4%-4%. Các mức giá mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Bộ Tài chính yêu cầu loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. Nguồn: internet
Bộ Tài chính yêu cầu loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. Nguồn: internet

Theo Thông báo số 396/TB-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính về danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính, đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có 05 Công ty phải thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính là :
+ Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam,
+ Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam,
+ Công ty TNHH Nestle Việt Nam,
+ Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A
+ Công ty TNHH Tiên Tiến -  nhà phân phối của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác thực hiện kê khai giá tại địa phương theo danh sách do UBND các tỉnh, thành phố công bố.

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 90/QLG-NLTS ngày 25/3/2015 của Cục Quản lý giá, các Công ty thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính đã rà soát, loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi theo quy định tại Nghị định số100/2014/NĐ-CP ngày 6/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo; đồng thời đã thực hiện kê khai lại giá.

Kết quả thực hiện kê khai lại giá, có 50 sản phẩm kê khai giảm giá; mức giảm từ 0,4%-4%. Các mức giá mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cập nhật và công bố danh sách sản phẩm thực hiện kê khai giảm giá theo quy định trong thời gian tới.