Khẩn trương rà soát, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ

Nguyễn Trung

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Đến tháng 5/2023, tổng số TTHC của cả nước là 6.422.
Đến tháng 5/2023, tổng số TTHC của cả nước là 6.422.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 1/6/2023 về việc cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh

Văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số quốc gia để cắt giảm các quy định TTHC chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN); qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của DN và đời sống của người dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đã cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Theo đó, đến tháng 5/2023, tổng số TTHC của cả nước là 6.422, giảm 376 thủ tục hành chính so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các vị đại biểu Quốc hội qua thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, qua lắng nghe ý kiến của người dân và cộng đồng DN, TTHC trên một số lĩnh vực vẫn còn là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Các TTHC nội bộ chưa được quan tâm rà soát, cắt giảm; việc giải quyết TTHC còn qua nhiều tầng nấc trung gian, gây chậm trễ, ách tắc trong thực hiện. Công tác công khai, minh bạch TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng còn hạn chế.

Việc tổ chức thực hiện TTHC một số nơi chưa nghiêm, còn có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, đặt thêm thủ tục ngoài quy định làm tăng thời gian, chi phí xã hội, giảm hiệu lực quản lý…

Cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả

Để cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết; các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện TTHC; tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

Khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Ngoài các giải pháp trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC và quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC để người dân, DN tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Bộ, ngành, địa phương rà soát, công bố, cập nhật, công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ…

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ; rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư công, hoàn thành trong tháng 9/2023.

Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương chủ trì tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành TTHC đã được đánh giá tác động và thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ các quy định TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và HĐND, UBND các cấp.

Bộ Nội vụ chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực; tăng cường giám sát, kiểm tra trong quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương…