Khẩn trương thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thu An

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3986/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng (BHXH các tỉnh) về việc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 144/NQ-CP của Chính phủ.

Nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT theo luật định, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác  khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác  khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Cụ thể, khoản 3 Nghị quyết số 144/NQ-CP quy định: “Cho phép quyết toán, thanh toán chi khám chữa bệnh năm 2021 bằng chi phí khám chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám chữa bệnh sau khi đã được cơ quan BHXH giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật BHYT năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13…”.

Trên cơ sở báo cáo thẩm định chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 và đề xuất thanh toán của BHXH các tỉnh theo Công văn số 3417/BHXH-CSYT ngày 10/11/2022 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam thông báo chí phí khám chữa bệnh BHYT được quyết toán bổ sung theo Nghị quyết số 144/NQ-CP cho các tỉnh, thành phố.

Đối với chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tổng mức thanh toán trong dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, BHXH Việt Nam đề nghị, BHXH các tỉnh thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tổng mức thanh toán trong phạm vi dự toán năm 2021 cho các cơ sở khám chữa bệnh ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT do BHXH Việt Nam cấp và thực hiện quyết toán vào quý IV/2022 theo đúng quy định.

Anh sửa giúp em: BHXH các tỉnh thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT ngay khi nhận được nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT.
Anh sửa giúp em: BHXH các tỉnh thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT ngay khi nhận được nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT.

Đối với các chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tổng mức thanh toán, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, BHXH Việt Nam sẽ tạm cấp cho BHXH các tỉnh sau khi được Hội đồng Quản lý BHXH phê duyệt.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh BHYT báo cáo cụ thể nguyên nhân vượt dự toán được giao trước ngày 10/01/2023.