Khi áp dụng hợp đồng trọn gói cần lưu ý những gì?

Theo chinhphu.vn

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Nếu sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong xử lý, đền bù việc tính sai số lượng, khối lượng công việc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống trúng thầu một gói thầu xây lắp và ký hợp đồng trọn gói với chủ đầu tư. Gói thầu gồm các hạng mục:

- Máy bơm: Có thể hiện trong bản vẽ thiết kế nhưng không thể hiện trong dự toán và hợp đồng.

- Lắp đặt trụ đỡ thiết bị các loại: Có thể hiện trong các bản vẽ về trọng lượng thiết bị. Hợp đồng không yêu cầu lắp đặt, chủ đầu tư vẫn cấp vật tư yêu cầu lắp đặt.

- Phần xây dựng: Khối lượng thi công tăng hơn so với hợp đồng và thiết kế do thiết kế tính thiếu.

- Phụ kiện: Có thể hiện trong hợp đồng nhưng không có trong thiết kế.

- Phần tiếp địa: Khối lượng trong thiết kế nhiều hơn so với hợp đồng.

Công ty đề nghị giải đáp, các hạng mục nào được tính phát sinh, hạng mục nào nằm trong hợp đồng trọn gói?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm a và Điểm d, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản của Công ty, việc thương thảo, ký kết và thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ quy định nêu trên. Theo đó, sau khi ký kết hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng nội dung và phạm vi nêu trong hợp đồng.

Ngoài ra, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu.