Khi chuyển nhượng căn hộ phải nộp loại thuế và phí nào?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Hà Nội) ký hợp đồng mua 1 căn hộ có diện tích 74,7m2 tại tầng 5, tòa nhà 26 tầng và đã nộp số tiền tương đương với 55% giá trị căn hộ. Hiện nay, ông Sơn muốn chuyển nhượng căn hộ này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Sơn đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách xác định giá 1m2 sàn xây dựng để tính thuế trước bạ cho căn hộ của ông theo quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn TP. Hà Nội.

Về việc này, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Tại điểm b1, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

Giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp UBND cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì giá chuyển nhượng căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì được xác định căn cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (×) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp UBND cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.

Tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định: “Giá 1m2 sàn căn hộ = Giá 1m2 sàn xây dựng/0,7”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Nguyễn Ngọc Sơn có hợp đồng mua bán căn hộ với diện tích 74,7 m2, tầng 5, tòa nhà 26 tầng, đã góp vốn được 55%, nay chuyển nhượng lại cho người khác, thì thực hiện tính, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính; Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của UBND TP. Hà Nội và không phải nộp lệ phí trước bạ nhà, đất.