Kho bạc Nhà nước: Điều hành ngân quỹ nhà nước hiệu quả, đáp ứng vốn kịp thời cho đầu tư phát triển

Thái Hằng

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 của Chính phủ, Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai hiệu quả công tác điều hành ngân quỹ, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước.

Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN.
Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN.

Đảm bảo khả năng thanh toán, kịp thời chi trả

Nhằm triển khai hiệu quả công tác điều hành ngân quỹ nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2018, KBNN đã tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác dự báo luồng tiền để xây dựng và trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2018 phù hợp thực tế và quy định pháp luật.

Nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành TPCP năm 2018 của KBNN được Bộ Tài chính giao là 275.970 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2018, tổng khối lượng huy động TPCP đã đạt 89.581 tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch năm.

Đồng thời, theo dõi sát sao và chủ động tham mưu kịp thời cho các cấp Lãnh đạo các giải pháp điều hành quỹ ngoại tệ của NSNN và tổ chức triển khai các giải pháp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán bằng ngoại tệ của NSNN; Xây dựng kế hoạch bố trí nguồn ngoại tệ để trả nợ nước ngoài đầy đủ, đúng hạn; Định kỳ công bố tỷ giá hạch toán phục vụ cho việc hạch toán các khoản thu, chi NSNN bằng ngoại tệ.

Đặc biệt, tổ chức điều hành ngân quỹ tập trung, thống nhất, chặt chẽ và linh hoạt trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN; Tập trung chủ yếu tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm hỗ trợ NHNN thực thi chính sách tiền tệ.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, KBNN đã thực hiện điều chuyển 149 lượt giữa các tài khoản thanh toán tập trung với tổng số vốn là 439.000 tỷ đồng; trong đó, đã chuyển 112 lượt với tổng giá trị là 298.000 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại về NHNN.

Qua các hoạt động trên, công tác quản lý ngân quỹ của KBNN đã từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời cho các cấp ngân sách và các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại mọi thời điểm.

Huy động gần 90 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển

Nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 được Bộ Tài chính giao cho KBNN là 275.970 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, theo sát các diễn biến của thị trường, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, KBNN đã chủ động tham mưu, báo cáo Bộ và triển khai các giải pháp để triển khai công tác huy động vốn nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, cụ thể: Tổ chức hội nghị thành viên thị trường; xây dựng phương án gọi thầu hàng tháng và tổ chức đấu thầu TPCP đều đặn hàng tuần; công bố thông tin ra thị trường theo quy định để các nhà đầu tư chủ động bố trí vốn mua TPCP; xác định khối lượng phát hành phù hợp với tình hình thị trường và tình hình ngân quỹ nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và bám sát tình hình thị trường 6 tháng đầu năm 2018, KBNN đã chủ động điều chỉnh giảm khối lượng phát hành so với cùng kỳ các năm trước, giữ ổn định lãi suất trái phiếu; thực hiện phát hành TPCP các loại kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm và tập trung vào loại dài hạn từ 10 năm trở lên, tuân thủ quy định giới hạn tỷ lệ kỳ hạn theo Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP kịp thời, đầy đủ theo quy định để đảm bảo uy tín của Chính phủ đối với các nhà đầu tư.

Nhờ các giải pháp trên, tổng khối lượng huy động TPCP tính đến hết tháng 6/2018 đạt 89.581 tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch năm. Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 13,51 năm (năm 2017 là 12,74 năm); lãi suất phát hành TPCP bình quân năm 2018 là 4,45%/năm (năm 2017 là 5,98%/năm); kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là 6,77 năm (năm 2017 là 6,71 năm).

Hiện nay, KBNN đang tiến hành đánh giá tổng thể công tác huy động vốn thông qua phát hành TPCP giai đoạn 2011-2017, phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế và đưa ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình điều hành công tác huy động vốn. Trên cơ sở đó tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trong năm 2018 và các năm tiếp theo, đảm bảo hài hòa các mục tiêu điều hành thu chi NSNN và kết quả huy động vốn TPCP.