Kho bạc Nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của ngân sách nhà nước tại mọi thời điểm

Thái Hằng

“Trong 6 đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của ngân sách nhà nước (NSNN) tại mọi thời điểm”, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi thông tin tại Hội nghị “Sơ kết công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2021" của ngành Tài chính.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: T.Anh.
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: T.Anh.

Điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

Trong 06 tháng đầu năm 2021, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu cho các cấp ngân sách; kiểm soát chi NSNN đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, nhất là các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của NSNN tại mọi thời điểm.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi cho biết: Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm, KBNN thực hiện nhiệm vụ huy động vốn chủ yếu để đáp ứng trả nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương; tổ chức phát hành công khai, minh bạch, theo nguyên tắc thị trường; đồng thời, gắn chặt với tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

Cùng với đó, KBNN đã đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Đến nay, hệ thống KBNN đã triển khai cho 100% các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ giao dịch chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến đạt 98%, tăng 74% so với đầu năm 2020.

"Kết quả này đã tạo tiền đề vững chắc để hệ thống KBNN sớm đạt mục tiêu kho bạc 3 không: Không khách hàng giao dịch trực tiếp, không tiền mặt và không chứng từ giấy", Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi nhận định.

Năm 2021, KBNN được Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19. KBNN đã thực hiện quản lý Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tính đến 17h00 ngày 15/7/2021, tổng số tiền đã huy động vào Quỹ là 8.133 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); có 447.925 tổ chức, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ Quỹ.

Kiến nghị tập trung 3 nhóm nội dung trọng tâm

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021 của ngành Tài chính, trong 6 tháng cuối năm 2021, KBNN đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm sau:

Toàn cảnh Hội nghị “Sơ kết công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Tài chính (ngày 16/7/2021). Nguồn: T.Anh.
Toàn cảnh Hội nghị “Sơ kết công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Tài chính (ngày 16/7/2021). Nguồn: T.Anh.

Thứ nhất, về giải ngân vốn đầu tư công: Theo thống kê, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 giải ngân qua KBNN 6 tháng đầu năm mới đạt 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 3,8% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2020.

Nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp; trong đó, 37/50 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, thậm chí có một số bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, KBNN kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sớm phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 còn lại (khoảng hơn 53.800 tỷ đồng, bằng 11,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), chi tiết đến từng chủ đầu tư, từng dự án và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS để đảm bảo điều kiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải ngân của các dự án.

KBNN cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2021; có khối lượng hoàn thành và kịp thời lập hồ sơ thanh toán để KBNN phối hợp giải ngân.

"Các cấp có thẩm quyền cần sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để các bộ ngành, địa phương có căn cứ chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định", Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức chi đề nghị.

Thứ hai, về số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản: KBNN thống kê, đến ngày 31/3/2021, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi là rất lớn, gần 7.600 tỷ đồng (trong đó, của các bộ, ngành trung ương quản lý là trên 823 tỷ đồng, của địa phương quản lý là trên 6.770 tỷ đồng). Vì vậy, để góp phần thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công, KBNN đề xuất như sau:

- Các dự án đã hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ hoặc chủ đầu tư đã giải thể; nhà thầu phá sản thì cần thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại KBNN theo quy định.

- Các dự án đang thực hiện đã có khối lượng hoàn thành thì cần hoàn các thủ tục thanh toán để phối hợp với KBNN thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định.

Thứ ba, về quản lý chữ ký số, chứng thư số tại các đơn vị sử dụng ngân sách: KBNN cũng kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm việc quản lý chữ ký số, chứng tư số, tài chương trình dịch vụ công trực tuyến được cấp khi giao dịch với KBNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là có các biện pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính - ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính - ngân sách quốc gia.   

Năm 2021, KBNN được Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19. KBNN đã thực hiện quản lý Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tính đến 17h00 ngày 15/7/2021, tổng số tiền đã huy động vào Quỹ là 8.133 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); có 447.925 tổ chức, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ Quỹ.