Kho bạc Nhà nước hoàn thành 31 đề án chính sách năm 2016

PV.

Tại buổi Họp báo về kết quả hoạt động năm 2016 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) ngày 14/12, ông Phạm Văn Toàn, Chánh văn phòng KBNN cho biết, năm 2016, KBNN đã hoàn thành xong 31 đề án chính sách; 02 đề án chính sách đã được triển khai theo đúng tiến độ của năm 2016 và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch năm 2017.

Toàn cảnh buổi Họp báo về kết quả hoạt động năm 2016 của hệ thống Kho bạc Nhà nước ngày 14/12/2016.
Toàn cảnh buổi Họp báo về kết quả hoạt động năm 2016 của hệ thống Kho bạc Nhà nước ngày 14/12/2016.

Theo đó, hệ thống KBNN đã triển khai hoàn thành xây dựng các Đề án cải cách quản lý ngân quỹ, Tổng Kế toán nhà nước, thanh toán song phương điện tử tập trung và thanh toán điện tử liên ngân hàng, xây dựng kế hoạch phát triển 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020) của hệ thống KBNN...

Cụ thể, đối với Đề án Cải cách quản lý ngân quỹ, trên cơ sở Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015, KBNN đã xây dựng trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, tạo cơ sở pháp lý cao cho việc thực hiện quản lý quỹ NSNN, quỹ dự trữ tài chính, tiền và tài sản của Nhà nước bằng VND cũng như ngoại tệ.

Bên cạnh đó, theo Luật Kế toán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015, nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước chính thức được thực hiện bắt đầu từ năm 2019. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đã giao KBNN đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về báo cáo tài chính nhà nước; tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến rộng rãi các đơn vị, tổ chức và các chuyên gia; tổ chức các cuộc khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế trong việc lập báo cáo tài chính nhà nước...

Hệ thống KBNN cũng đã hoàn thành triển khai Đề án thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên toàn quốc. Việc triển khai thành công hệ thống thanh toán điện tử song phương tập trung và mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng tạo điều kiện tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác các khoản thu vào NSNN; đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản chi NSNN cho các đối tượng thụ hưởng.

Ngoài ra, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN đã xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống KBNN giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Hiện nay, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đang trình Thủ tướng Chính phủ; sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo, KBNN sẽ trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch 5 năm để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống KBNN đã triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, KBNN đã trình Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 558/QĐ-BTC ngày 24/3/2016.

Để triển khai kế hoạch này, trong năm 2016, KBNN đã hoàn thành triển khai hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc theo mô hình tập trung trên phạm vi toàn quốc; triển khai thí điểm 03 dịch vụ công trực tuyến tại 05 KBNN tỉnh, thành phố; tập trung thiết kế và xây dựng bài toán nâng cấp các ứng dụng đáp ứng hệ thống mục lục ngân sách mới theo Luật NSNN năm 2015; xây dựng thiết kế cơ sở cho các bài toán: Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước, dự báo dòng tiền, kho dữ liệu phục vụ thống kê, phân tích nghiệp vụ...

Trong năm 2016, KBNN cũng đã trình Bộ ban hành 02 Thông tư, 03 quy chế, quy trình; ban hành theo thẩm quyền 08 quy chế, quy trình, 08 kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong hệ thống KBNN.