Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng

Gia Hân

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tài chính, trong tháng 9 và tháng 10/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tiến hành tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của hệ thống KBNN theo bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Bộ Tài chính được Thanh tra Chính phủ ban hành.

KBNN thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
KBNN thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng

Nhận thấy rõ tầm quan trọng và cần thiết của công tác PCTN, cấp ủy Đảng và Lãnh đạo KBNN các cấp luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và tích cực chỉ đạo đơn vị thực hiện đạt hiệu quả.

Qua kết quả tự đánh giá công tác PCTN năm 2021 cho thấy, KBNN các cấp đã sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt các giải pháp PCTN. Cùng với đó, KBNN đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 148 văn bản để triển khai thực hiện và hướng dẫn thực hành Luật PCTN, qua đó, đảm bảo việc thực thi các chính sách pháp luật hiệu quả và đúng quy định.

Đồng thời, KBNN thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường việc phổ biến giáo dục về PCTN; theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN... nhằm phát hiện kịp thời những bất cập của cơ chế chính sách và kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Nhận thức và xác định được rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động nghiệp vụ, thời gian qua, KBNN đã chỉ đạo KBNN các cấp làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đẩy mạnh cải cách, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tiền, tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng trong thời gian tới

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra của KBNN, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển KBNN đến 2030, KBNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ trong hệ thống KBNN.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy trình, thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn để thực hiện tốt cải cách, hiện đại hóa. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nhằm hạn chế tồn tại, sai sót và ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

KBNN cũng sẽ đổi mới nội dung, phương thức, quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác triệt để nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình ứng dụng, kho dữ liệu của KBNN; từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số nhằm cảnh báo sớm rủi ro, phát hiện kịp thời các tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTN, tiêu cực trong hệ thống KBNN, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về triển khai công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN qua đường dây nóng, hộp thư điện tử, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo KBNN đề nghị toàn hệ thống tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc.