Bước tiến mới trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy Kho bạc Nhà nước

Minh Hải

Từ năm 2015 đến nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện cắt giảm 251 phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; cắt giảm 58 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và giảm gần 2.000 cấp tổ thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện. Đây là bước tiến mới của Kho bạc Nhà nước trong triển khai thực hiện Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ Tài chính.

KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian qua, các đơn vị KBNN đã đẩy mạnh triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đã đạt được những kết quả tích cực.  

Cụ thể, từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2018, hệ thống KBNN đã thực hiện rà soát, cắt giảm được 123 cấp phòng tại KBNN cấp tỉnh và trên 1.900 đầu mối cấp tổ tại KBNN cấp huyện. Tiếp đó, từ ngày 1/6/2018, hệ thống KBNN đã xóa bỏ 43 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh lỵ thuộc KBNN cấp tỉnh.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/10/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập 15 KBNN cấp huyện và xóa bỏ 48 phòng của KBNN quận trực thuộc KBNN Hà Nội và KBNN TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trong 4 năm qua, hệ thống KBNN đã thực hiện cắt giảm được 251 phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, cắt giảm 58 KBNN cấp huyện và giảm gần 2.000 cấp tổ thuộc KBNN cấp huyện. Đây là bước tiến mới của KBNN trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống.

Từ ngày 1/10/2019, hệ thống KBNN tiếp tục thực hiện cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập 15 KBNN cấp huyện và xóa bỏ 48 phòng của KBNN quận trực thuộc KBNN Hà Nội và KBNN TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trong 4 năm qua, hệ thống KBNN đã thực hiện cắt giảm được 251 phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, cắt giảm 58 KBNN cấp huyện và giảm gần 2.000 cấp tổ thuộc KBNN cấp huyện.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, công tác cải cách và hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ trong quản lý, công tác quản lý biên chế và sắp xếp tinh gọn đội ngũ công chức cũng được KBNN triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống. Theo đó, KBNN đã thực hiện giảm biên chế đối với những cán bộ, công chức có đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực theo quy định. So với năm 2015, hiện nay, biên chế công chức của hệ thống KBNN đã giảm được 843 chỉ tiêu, đạt 53% kế hoạch cắt giảm (tối thiểu 10%) chỉ tiêu biên chế được giao tính đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc KBNN, thời gian qua KBNN luôn làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức để từng cán bộ, công chức nhận thức rõ đây là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ nhằm xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Song song với đó, KBNN cũng có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, bố trí đối với từng nhóm công chức (lãnh đạo cấp trưởng, lãnh đạo cấp phó, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo) để ban lãnh đạo và cấp ủy đơn vị trong hệ thống có căn cứ rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ của đơn vị mình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy gắn với cải cách hành chính

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, bám sát Nghị quyết số 18- NQ/TW và Quyết định số 1618/QĐ-BTC, hệ thống KBNN tiếp tục rà soát, xây dựng đề án cơ cấu, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc từ cơ quan KBNN ở trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện theo lộ trình, phù hợp với công tác cải cách hành chính và yêu cầu trong quản lý.

Theo đó, cơ quan KBNN ở trung ương có 12 đơn vị hành chính (cục, vụ, văn phòng) và 2 đơn vị sự nghiệp. Các cục, vụ chức năng tham mưu được tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên, không có tổ chức phòng. Đối với văn phòng, các cục và đơn vị sự nghiệp đang có tổng số 32 phòng chức năng, KBNN sẽ thực hiện cắt giảm 4 phòng hiện có nhiệm vụ đan xen tại các đơn vị.

Đối với 63 KBNN tỉnh, thành phố, tại mỗi đơn vị hiện có 7 phòng chức năng. Tuy nhiên, trước yêu cầu về tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong hệ thống hành chính nói chung, KBNN sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp nhiệm vụ giữa các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh và cải cách quy trình nghiệp vụ trên tinh thần đơn giản hóa các thủ tục, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất đối với đơn vị và cá nhân giao dịch với KBNN. Tiếp tục sắp xếp, cắt giảm số phòng chức năng tại cơ quan văn phòng KBNN cấp tỉnh từ 7 phòng hiện nay xuống còn 5 phòng.

Đối với KBNN cấp huyện, nhằm thống nhất mô hình quản lý, KBNN tiếp tục sắp xếp kiện toàn KBNN cấp huyện theo hướng quản lý, chỉ đạo điều hành theo chế độ chuyên viên...

Cùng với việc triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống và phục vụ tốt hơn khách hàng giao dịch với KBNN. Đồng thời, KBNN chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức KBNN có đủ phẩm chất, năng lực, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa KBNN trong bối cảnh mới.