Kho bạc Nhà nước Sơn La chú trọng cải cách hành chính

PV.

Thời gian qua, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La chú trọng triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, KBNN Sơn La tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, niêm yết công khai các quy trình nghiệp vụ.
Thời gian tới, KBNN Sơn La tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, niêm yết công khai các quy trình nghiệp vụ.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, KBNN Sơn La chú trọng triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại KBNN theo cơ chế "một cửa, một giao dịch viên" theo đúng quy trình, quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/6/2020 và Quyết định số 2899/QĐ-KBNN ngày 15/6/2018 của Tổng Giám đốc KBNN. Mọi hoạt động giao dịch của KBNN Sơn La diễn ra ổn định, thông suốt, được khách hàng đồng tình cao với việc triển khai đề án.

KBNN Sơn La thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của KBNN cấp tỉnh và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc niêm yết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 và Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực KBNN. 

Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên chấn chỉnh và làm việc với các đơn vị KBNN huyện, phòng nghiệp vụ và cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm .

Thời gian tới, KBNN Sơn La tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, niêm yết công khai các quy trình nghiệp vụ, thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại KBNN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.