Kho bạc Nhà nước Sơn La quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả


Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia. Qua đó, góp phần quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) an toàn, hiệu quả.

KBNN Sơn La tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi ngân sách phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của các cấp lãnh đạo.
KBNN Sơn La tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi ngân sách phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của các cấp lãnh đạo.

Quản lý quỹ ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

Bám sát dự toán thu NSNN được giao, KBNN Sơn La đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu điều tiết cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định.

Tính đến ngày 31/5/2022, KBNN Sơn La đã thực hiện thu NSNN đạt 5574 tỷ đồng, bằng 38,5% so dự toán, trong đó thu trên địa bàn đạt 1.176 tỷ đồng bằng 31,1% so chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 26% so với chỉ tiêu giao của HĐND tỉnh, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021; thu trợ cấp cân đối ngân sách cấp trên 4.398 tỷ đồng bằng 41% dự toán năm 2022.

Về công tác kiểm soát chi NSNN, trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, UBND Tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, KBNN Sơn La chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tích cực; xử lý kịp thời các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đơn vị kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành dự toán ngân sách, đặc biệt đã tập trung nguồn vốn ưu tiên thanh toán chế độ cho con người, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Triển khai Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN đảm bảo thông suốt.

Nhờ triển khai các giải pháp trên, tính đến ngày 31/5/2022, KBNN Sơn La đã thực hiện chi NSNN đạt 4.720 tỷ đồng bằng 28% so dự toán năm, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó chi thường xuyên 3.830 tỷ đồng bằng 32% dự toán năm, chi đầu tư xây dựng cơ bản là 890 tỷ đồng bằng 19% dự toán năm 2022.

Song song với các nhiệm vụ trên, KBNN Sơn La cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hệ thống thanh toán song phương điện tử, Hệ thống thanh toán điện tử liên Kho bạc, TABMIS và chương trình thanh toán liên ngân hàng ổn định. Thực hiện nghiêm túc công tác đối chiếu hàng ngày, hàng tháng và xử lý vướng mắc theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, KBNN Sơn La tiếp tục chú trọng thực hiện các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình thu, chi tiền mặt, quy trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN và quy trình thanh toán luân chuyển chứng từ qua hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng.

Đồng thời, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN, gắn với việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải pháp quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cấp chính quyền địa phương.

KBNN Sơn La tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế và các NHTM trên địa bàn tổ chức tốt công tác thu NSNN theo dự toán, thực hiện thu thuế theo nguyên tắc kết nối, trao đổi, đối chiếu thông tin dữ liệu điện tử về số thu, số đã thu NSNN giữa các đơn vị, đảm bảo các khoản thu được cập nhật kịp thời vào NSNN và hạch toán phân chia cho các cấp NS đúng tỷ lệ quy định.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã triển khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2022, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản chi NSNN đảm bảo mọi khoản chi có trong dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, phù hợp với cơ chế quản lý điều hành và tiến độ dự toán được giao.

KBNN Sơn La tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi ngân sách phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của các cấp lãnh đạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các văn bản về hướng dẫn Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến hệ thống TABMIS, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật NSNN sửa đổi. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước theo kế hoạch và lộ trình của KBNN.

Đặc biệt là, triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính trong các lĩnh vực hoạt động theo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Bộ Tài chính về ban hành thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính theo kế hoạch của Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai toàn diện dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Sơn La theo chỉ đạo của Chính phủ và KBNN. 

Để thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành, đơn vị tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, công tác quản lý kho, quỹ và công tác kế toán, thanh toán. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và phúc tra việc thực hiện kiến nghị của các đợt kiểm tra trước.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 6/2022