Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Quang Vinh

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách tổ chức bộ máy hành chính.

KBNN Thanh Hóa đã thực hiện giảm 02 phòng nghiệp vụ thuộc KBNN tỉnh (từ 07 phòng xuống còn 05 phòng).
KBNN Thanh Hóa đã thực hiện giảm 02 phòng nghiệp vụ thuộc KBNN tỉnh (từ 07 phòng xuống còn 05 phòng).

Thời gian qua, KBNN Thanh Hóa đã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, trong đó chú trọng cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

KBNN Thanh Hóa là tổ chức trực thuộc KBNN trung ương, thực hiện chức năng chủ yếu là Quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ Tài chính Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ Tổng kế toán nhà nước, Thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật… Trước khi kiện toàn, sắp xếp bộ máy, KBNN Thanh Hóa có 09 Phòng nghiệp vụ và 27 KBNN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Thực hiện mô hình tổ chức mới theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 01/10/2015, KBNN Thanh Hóa đã từng bước kiện toàn sắp xếp bộ máy, cụ thể: Tại KBNN cấp tỉnh giảm số phòng nghiệp vụ từ 09 phòng xuống còn 07 phòng; đổi tên chức danh lãnh đạo phòng; công chức thuộc phòng Hành chính - Quản trị, phòng Tổng hợp bố trí, sắp xếp sang Văn phòng KBNN tỉnh; công chức thuộc phòng Kho quỹ bố trí, sắp sang phòng Kế toán Nhà nước. Tại KBNN cấp huyện giải thể 27 Tổ Kho quỹ, công chức thuộc Tổ Kho quỹ, bố trí, sắp xếp sang tổ Kế toán Nhà nước.

Đến ngày 01/10/2017, thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi” theo Quyết định số 3219/QĐ-KBNN ngày 10/7/2017 của Tổng Giám đốc KBNN, KBNN Thanh Hóa đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ giữa 02 phòng Kiểm soát chi và Kế toán Nhà nước; xóa bỏ cấp tổ tại KBNN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, theo đó đã giảm được 27 Tổ Kế toán Nhà nước và 27 Tổ Tổng hợp - Hành chính tại KBNN cấp huyện. Các đơn vị KBNN cấp huyện thực hiện theo chế độ chuyên viên.

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh; Quyết định số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 4525/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, KBNN Thanh Hóa đã thực hiện giảm 02 phòng nghiệp vụ thuộc KBNN tỉnh (từ 07 phòng xuống còn 05 phòng); sáp nhập KBNN thành phố vào KBNN tỉnh, số KBNN các huyện, thị xã, thành phố từ 27 đơn vị xuống còn 26 đơn vị.

Đến nay, KBNN Thanh Hóa có 441 cán bộ, công chức và người lao động. Nhìn chung, toàn thể cán bộ, công chức luôn có ý thức xây dựng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.