Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa tổ chức hạch toán, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn

Khánh Chi

6 tháng đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã tổ chức hạch toán, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa tổ chức hạch toán, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa tổ chức hạch toán, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác kế toán, thanh quyết toán, quản lý ngân quỹ, KBNN Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt quyết toán thu, chi NSNN, đảm bảo an toàn vốn, tài sản của Nhà nước; Tổ chức tự kiểm tra công tác kế toán, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai sót trong hạch toán, thanh toán.

Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan tài chính để xử lý các vướng mắc, tồn tại trong thực hiện dự toán và khai thác dữ liệu tập trung trên TABMIS. Tăng cường công tác đối chiếu dự toán được giao và số đã cấp ra của các đơn vị, khi có chênh lệch đều được xử lý đúng quy định; Thực hiện khóa sổ kế toán niên độ 2023 trên TABMIS theo hướng dẫn của KBNN.

Song song với đó, KBNN Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 136/KBTH-KTNN ngày 26/02/2024 chỉ đạo các đơn vị KBNN huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung trong lập Báo cáo tài chính năm 2023. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành việc gửi báo cáo tài chính cho KBNN Trung ương, đạt tỷ lệ 96,8%.

Về triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng NSNN, KBNN Thanh Hóa đã nhận được 94 văn bản ủy quyền của các đơn vị sử dụng NSNN, đã có 157 bảng kê giao dịch thành công, với số tiền 14,3 tỷ đồng.

Đối với KBNN các huyện, thị xã, thành phố đã có một số đơn vị có trên 50% đơn vị sử dụng NSNN thực hiện quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước...

Cùng với đó, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý; Thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ, các quy định về kiểm đếm, giao nhận tiền mặt với ngân hàng. Công tác kiểm quỹ cuối ngày, kiểm kê kho cuối tháng luôn được coi trọng và thực hiện tốt. Đến nay, KBNN Thanh Hóa đã đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản giao cho KBNN quản lý.