Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2021


Từ nay đến cuối năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức vào cơ quan Bộ Tài chính, cơ quan KBNN và 63 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng trong năm nay là 1.353 chỉ tiêu.

Theo Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021 ngày 03/6/2021 của KBNN, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng trong năm 2021 là 1.353 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng vào cơ quan Bộ Tài chính gồm: 04 chỉ tiêu, trong đó:

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ Văn phòng Bộ Tài chính: 03 chỉ tiêu;

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính: 01 chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng vào cơ quan KBNN và 63 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 1.349 chỉ tiêu, trong đó:

* Tổng số chỉ tiêu thi tuyển là 1.189 chỉ tiêu, bao gồm:

- Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu;

- Kế toán viên: 621 chỉ tiêu;

- Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu;

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ KBNN: 26 chỉ tiêu.

* Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là 160 chỉ tiêu, bao gồm:

- Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu;

- Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu.

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển... được đăng tải trên Website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), website của KBNN (www.vst.mof.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan KBNN và KBNN cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc.