Kho bạc Nhà nước thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ kinh tế phát triển

Lê Thị Bích Ngọc

Trước tình hình các chỉ tiêu kinh tế của đất nước phải điều chỉnh phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong hệ thống kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ phát triển kinh tế thời hậu dịch Covid-19.

Kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định

Báo cáo về tình hình hoạt động 4 tháng đầu năm, kế hoạch công tác tháng 5 và 6 tháng cuối năm 2020 Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Tài chính, trong quý I/2020, KBNN đã chỉ đạo toàn hệ thống tạm thời dừng triển khai các công việc chưa thực sự cấp bách như: thanh tra, kiểm tra, công tác, các lớp đào tạo, tập huấn, các cuộc họp, hội nghị, bao gồm cả Lễ kỷ niệm 30 ngày tái thành lập hệ thống KBNN.

Tính đến hết ngày 3/5/2020, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối của toàn hệ thống đạt 496.064 tỷ đồng, bằng 32,80% so với dự toán năm 2020, trong đó: Thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 414.298 tỷ đồng, đạt 32,77% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 18.154 tỷ đồng, bằng 51,58 % dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 63.316 tỷ đồng, bằng 30,44% so với dự toán.

Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và giám sát, khẩn trương thực hiện công tác phòng chống, dịch Covid-19… Cùng với đó, để đảm bảo và duy trì hoạt động chuyên môn, KBNN đã phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động KBNN; chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến, kịp thời giải ngân kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định; duy trì tốt hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước và phục vụ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân…

Với nỗ lực đó, trong quý I/2020, hệ thống KBNN đã đạt kết quả tích cực trên các mặt công tác, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác giải ngân các gói hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ. Số lượng đơn vị đăng ký sử dụng mới và số chứng từ giao dịch qua dịch vụ công đều tăng (số đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công là 73.595, đạt tỷ lệ 79,6%; số giao dịch qua dịch vụ công chiếm tỷ lệ 55% so với tổng số giao dịch)…

Về thu ngân sách nhà nước, tính đến hết ngày 3/5/2020, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối của toàn hệ thống đạt 496.064 tỷ đồng, bằng 32,80% so với dự toán năm 2020, trong đó: Thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 414.298 tỷ đồng, đạt 32,77% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 18.154 tỷ đồng, bằng 51,58 % dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 63.316 tỷ đồng, bằng 30,44% so với dự toán.

Về chi thường xuyên, tính đến 30/4/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 303.056 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 6.051 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 2,5 tỷ đồng.

Về chi đầu tư, tính đến ngày 30/4/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là 81.646,4 tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 17,3% kế hoạch Quốc hội giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (luỹ kế vốn giải ngân đến ngày 30/4/2019 là 64.286,2 tỷ đồng/393.637,9 tỷ đồng, đạt 16,3% kế hoạch vốn năm 2019).

Trong quý I/2020, KBNN còn thực hiện việc kiểm soát thanh toán vốn của các bộ, ngành địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 2.716,1 tỷ đồng/12.773,9 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch bộ, ngành, địa phương phân bổ. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối chi 6,9 tỷ đồng.

Thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công

Biểu dương những kết quả công tác mà toàn hệ thống KBNN đã triển khai trong quý I/2020, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác giải ngân các gói hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đề nghị các tỉnh, thành phố cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại còn hạn chế; đồng thời, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ và kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Tài chính, của KBNN để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trước mắt, trong quý II/2020, các đơn vị trong toàn hệ thống cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát và kiện toàn quy trình thu, chi ngân sách, quy trình hạch toán và kế toán ngân sách.

Thứ hai, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch với khách hàng.

Thứ ba, sắp xếp tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức và của các đơn vị trong toàn hệ thống.

Thứ tư, về công tác huy động vốn, kết hợp với điều hành quản lý ngân quỹ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động theo kế hoạch điều chỉnh.

Thứ năm, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thứ sáu, thực hiện kiểm soát các khoản chi liên quan đến dịch Covid-19, chi các gói hỗ trợ đảm bảo kịp thời; kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên để đảm bảo cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên…

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 – Tháng 5/2020