5 tháng đầu năm 2020, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước ước đạt hơn 25%

Hoàng Mai

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến hết tháng 5/2020, giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 ước đạt 112,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Hệ thống KBNN nỗ lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công
Hệ thống KBNN nỗ lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Cụ thể, vốn trong nước giải ngân đạt 106,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 17.289 tỷ đồng (bằng 25,2% kế hoạch); vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 89.504 tỷ đồng (bằng 27,6% kế hoạch).

Lũy kế đến hết tháng 5/2020, ước kiểm soát chi vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước đạt 5.858 tỷ đồng (bằng 10,3% kế hoạch). Trong đó, vốn ngân sách trung ương kiểm soát, xác nhận đạt 1.438,0 tỷ đồng (bằng 7,9% kế hoạch); vốn ngân sách địa phương kiểm soát, xác nhận đạt 4.420 tỷ đồng (bằng 11,5% kế hoạch).

Cùng với thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, KBNN đã thực hiện công tác kiểm soát thanh toán vốn của các bộ, ngành địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao với khoảng 4.088,63 tỷ đồng/14.556,7 tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch bộ, ngành, địa phương phân bổ.

Đối với chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán ước đến hết tháng 5/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 377.573 tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 10.780 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,1 tỷ đồng.