Kho bạc Nhà nước phát động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp

Hoàng Mai

Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/ĐUKB về việc Tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương, Đại hội XXV Đảng bộ Bộ Tài chính, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch số 45-KH/ĐUKB nêu rõ, hoạt động tuyên truyền cần được triển khai theo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về các thành tựu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội của cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương; Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ Bộ Tài chính; Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động ở cơ quan Kho bạc Nhà nước… Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan Kho bạc Nhà nước.

Đặc biệt, để triển hoạt động tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền của Đảng ủy; đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đăng tải thường xuyên, liên tục, kịp thời về những hình ảnh, thông tin đến hoạt động đại hội đảng các cấp.

Ba là, tiếp tục tổ chức kế hoạch thông tin tuyên truyền hằng quý, hàng tháng của Kho bạc Nhà nước, trong đó, lồng ghép tập trung tuyên truyền về sự kiện đặc biệt của Đại hội Đảng các cấp; phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành triển khai thực hiện tuyên truyền vào các thời điểm trước, trong và sau Đại hội theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng kết đợt thi đua đặc biệt do Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước phát động.