Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 11 tỷ đồng chi sai quy định trong tháng 10

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Trong tháng 10/2013, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 57.000 tỷ đồng, bằng 8.45% dự toán chi năm 2013. Tính đến hết 31/10 hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi ước đạt 520.959 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 77% dự toán.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN. Nguồn: internet

Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN đã phát hiện 62.071 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối chưa thanh toán khoảng 1.168 tỷ đồng, trong đó từ chối thực 11 tỷ đồng.

Về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến 31/10, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 184.990 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản  ước đạt 118.890 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 44.200 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch; vốn khác ước đạt 21.900 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 45 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Tính từ đầu năm đến ngày 25/10/2013, KBNN đã huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 158.242 tỷ  đồng. Riêng trong tháng 10, KBNN đã tổ chức huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 17.430 tỷ đồng.