Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang - Điểm sáng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Hoàng Lan

Theo Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, đến nay, số lượng đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến trên tổng số đơn vị bắt buộc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn là 985/963 (đạt 102%); tỷ lệ chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trên tổng số chứng từ giao dịch có thời điểm cao nhất đạt 97%.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Đức Chi trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính, Bằng khen cho các cán bộ, công chức của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang.
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Đức Chi trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính, Bằng khen cho các cán bộ, công chức của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang.

Bám sát kế hoạch, chương trình hành động, trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu với các cơ quan thuế, hải quan, các ngân hàng thương mại để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách.

Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách đúng quy trình, đúng thời gian; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán tại từng đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhờ đó, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn Tỉnh là 2.383 tỷ đồng, đạt 103% dự toán giao đầu năm. Trong đó, riêng Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang trực tiếp thu qua khấu trừ 2% thuế của nhà thầu có khối lượng thanh toán vốn đầu tư công là 54,7 tỷ đồng; thu tiền mặt tại Kho bạc là 11,8 tỷ đồng; thu qua tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc và phối hợp thu qua thanh toán liên Kho bạc, liên ngân hàng là 205,6 tỷ đồng.

Về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trên cơ sở các văn bản của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện và có văn bản đôn đốc tới các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Đến nay, số lượng đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến trên tổng số đơn vị bắt buộc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Tuyên Quang là 985/963 (đạt 102%); tỷ lệ chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trên tổng số chứng từ giao dịch có thời điểm cao nhất đạt 97%.

Nối tiếp những thành quả đã đạt được, trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang tập trung một số trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành Tài chính và hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Thứ hai, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành Quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn. Phối hợp công tác tốt với các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Đồng thời, thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ quy định, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các đơn vị Kho bạc Nhà nước; Tăng cường kiểm tra đột xuất, đặc biệt là kiểm tra việc quản lý, sử dụng chữ ký số, tài khoản đăng nhập trên các chương trình ứng dụng phục vụ chi ngân sách nhà nước; Gắn kết quả kiểm tra với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ hàng năm...

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 2.383 tỷ đồng, đạt 103% dự toán giao đầu năm. Trong đó, riêng Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang trực tiếp thu qua khấu trừ 2% thuế của nhà thầu có khối lượng thanh toán vốn đầu tư công là 54,7 tỷ đồng; thu tiền mặt tại Kho bạc là 11,8 tỷ đồng; thu qua tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc và phối hợp thu qua thanh toán liên Kho bạc, liên ngân hàng là 205,6 tỷ đồng.