Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh trong tháng 6 bình quân tăng 16,16%


Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng khối lượng giao dịch tháng 6 đạt 1.967.028 hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân tăng 16,16% đạt 98.351 hợp đồng/phiên.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong tháng 6/2019, chỉ số VN30 trên thị trường cơ sở tiếp tục giảm điểm mạnh. Với mục đích phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở, giao dịch trên thị trường (TTCK) phái sinh tiếp tục tăng so với tháng 5.

Các con số thống kê của HNX cho thấy, tổng khối lượng giao dịch tháng 6 đạt 1.967.028 hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân tăng 16,16% đạt 98.351 hợp đồng/phiên.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 6/6/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 137.917 hợp đồng. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng khối lượng giao dịch trên TTCK phái sinh đạt 23.846.630 hợp đồng.

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường tháng 6/2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 6.2019

Tháng 5.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

98.351

84.672

16,16%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

21.718

32.823

-33,83%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường không có sự gia tăng đột biến như trong tháng 5 nhưng đều duy trì ở mức trên 20.000 hợp đồng/phiên. Tại ngày cuối cùng của tháng 6, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 21.718 hợp đồng, giảm 33,83% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 11/6/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 31.451 hợp đồng.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với các tháng trước, chiếm 91,35% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng, đạt 8,21%. Khối lượng giao dịch tự doanh tăng so với tháng trước nhưng vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong giao dịch của nhà đầu tư trong nước, đạt 0,99%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 tăng so với tháng trước, đạt 17.524 hợp đồng, chiếm 0,45% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 6, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 75.352 tài khoản, tăng 3,28% so với tháng trước.

Trong tháng 6, có 1 mã sản phẩm là VN30F1906 đáo hạn ngày 20/6/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1912 vào ngày 21/6/2019.

Tại thời điểm cuối tháng 6 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1907, VN30F1908, VN30F1909, và VN30F1912.