Không được sử dụng tiền ngân sách mua trái phiếu

Theo Vietnam+

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Nghị định quy định rõ chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính; Chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thuộc đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại điều 32 Luật Quản lý nợ công; Chủ thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Về mục đích phát hành, trái phiếu Chính phủ được phát hành cho các mục đích như: Đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước từ vay trái phiếu ngắn hạn; Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ; Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại theo quy định của pháp luật; Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Mục đích phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là để đầu tư cho các chương trình, dự án được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm cả các phương án tái cơ cấu nợ của các chương trình, dự án này; chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình tín dụng có mục tiêu của nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đầu tư vào các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương.

Nguyên tắc phát hành trái phiếu phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, chủ thể phát hành trái phiếu phải bảo đảm quản lý, sử dụng vốn trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả và bố trí nguồn vốn trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đáng chú ý là, các tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ các điều kiện và điều khoản của trái phiếu như: kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành trái phiếu, mệnh giá trái phiếu, đồng tiền phát hành, thanh toán trái phiếu, hình thức trái phiếu, lãi suất trái phiếu, mua lại và hoán đổi trái phiếu; quy định Quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của chủ sở hữu trái phiếu cũng như việc lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu.

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2011./.