Không được vốn hóa chi phí lãi vay để mua máy móc, thiết bị mới

Theo chinhphu.vn

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Crowe Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong năm 2018, Công ty TNHH Crowe Việt Nam có vay từ ngân hàng cho mục đích mua sắm máy móc thiết bị (tài sản cố định), nhưng các máy móc này cần phải được lắp ráp và chạy thử để hình thành một dây chuyền sản xuất trong một thời gian đủ dài.

Từ các quy định của Chuẩn mực 03, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 45/2013/TT-BTC, Công ty TNHH Crowe Việt Nam đang hiểu rằng có thể vốn hóa chi phí lãi vay khi sử dụng khoản vay để mua sắm máy móc, thiết bị (một loại tài sản cố định) vì đây là chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tuy nhiên, Công ty nhận thấy Chuẩn mực kế toán số 16 chỉ hướng dẫn vốn hóa chi phí lãi vay khi chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó, không đề cập đến việc chi phí lãi vay có được vốn hóa vào mua sắm máy móc thiết bị hay không.

Trên thực tế, Bộ Tài chính đã có trả lời về việc không chấp nhận chi phí lãi vay vốn hóa vào máy móc thiết bị mua mới. Công văn trả lời của Cục Thuế Hà Nội thì chấp nhận cho phép vốn hóa chi phí lãi vay vào mua sắm tài sản cố định.

Do có sự hướng dẫn khác nhau nên Công ty TNHH Crowe Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách ghi nhận vốn hóa chi phí lãi vay như đã nêu để Công ty có thể làm đúng theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Tại ý kiến trả lời doanh nghiệp về việc vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc thiết bị, Bộ Tài chính đã trả lời theo hướng doanh nghiệp không được vốn hóa chi phí lãi vay để mua máy móc thiết bị mới và đưa ngay vào sử dụng. Việc hướng dẫn này của Bộ Tài chính là hoàn toàn phù hợp với các căn cứ pháp lý sau:

- Đoạn 07, 08 chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16- Chi phí đi vay (VAS 16) quy định doanh nghiệp chỉ được vốn hóa chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang. Trong đó tài sản dở dang là những tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất cần một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.

- Điểm d1 Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ thanh toán doanh nghiệp quy định:

“d1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình do mua sắm bao gồm: Giá mua (trừ các khoản được chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sử dụng như chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển bốc xếp ban đầu, chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác. Chi phí lãi vay phát sinh khi mua sắm TSCĐ đã hoàn thiện (TSCĐ sử dụng được ngay mà không cần qua quá trình đầu tư xây dựng) không được vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ”.

Tại Điều 2 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định: “Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước”.

Như vậy, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16- Chi phí đi vay, Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đã quy định về việc vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Crowe Việt Nam căn cứ vào các quy định nêu trên và thực tế tại đơn vị để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.