Không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa trong 8 tháng

Đức Mạnh

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2023, không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa, tình hình thoái vốn cũng không mấy khả quan khi trong tháng 8/2023 không có doanh nghiệp nào thoái vốn.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo việc cổ phần hóa, thoái vốn chặt chẽ hơn, công khai minh bạch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước.
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo việc cổ phần hóa, thoái vốn chặt chẽ hơn, công khai minh bạch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến tháng 8/2023, đã có 46 doanh nghiệp được phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, có 7 doanh nghiệp thuộc Trung ương là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Nam thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc Bộ Tài chính; Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng và 39 doanh nghiệp thuộc các địa phương.

Các đơn vị còn lại đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

8 tháng đầu năm 2023, công tác cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm. Tình hình thoái vốn cũng không mấy khả quan khi trong tháng 8/2023 không có doanh nghiệp nào thoái vốn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, cả nước chỉ thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp, trong đó 3 doanh nghiệp theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg; 1 doanh nghiệp theo Thông báo số 281/TB-VPCP với giá trị 8,8 tỷ đồng, thu về 19 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 7 doanh nghiệp với giá trị là 53,5 tỷ đồng thu về 206,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn từ năm 2021 – tháng 8/2023, hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành đầy đủ.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đảm bảo việc cổ phần hóa, thoái vốn chặt chẽ hơn, công khai minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Cụ thể trong tháng 8/2023, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tiếp tục chủ trì xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Để đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa, thoái vốn, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế, các cơ chế chính sách pháp luật sẽ tiếp tục được rà soát, nghiên cứu, sửa đổi một cách đồng bộ đảm bảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung rà soát, nghiên cứu về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm soạn thảo của Bộ Tài chính liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị xử lý nghiêm trường hợp làm chậm, vi phạm quy định; Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu...