Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa

ThS., NCS. Trần Đức Lương

Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện là một bộ phận đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các cơ sở. Chất lượng cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện ở Thanh Hóa đã được nâng lên một bước, song so với yêu cầu thực tiễn vẫn còn những hạn chế. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, quản lý kinh tế cấp huyện như một nhân tố quan trọng tạo sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh Hoá có điều kiện để phát triển kinh tế, mở rộng giao thương quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại, du lịch và dịch vụ... Nguồn: Internet.
Thanh Hoá có điều kiện để phát triển kinh tế, mở rộng giao thương quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại, du lịch và dịch vụ... Nguồn: Internet.

Đánh giá đúng vai trò cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện

Thanh Hoá là tỉnh nằm trong vùng Bắc Trung Bộ (cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km). Diện tích toàn tỉnh là 11.136,3 km2 (lớn thứ 5 cả nước), dân số 3,4 triệu người. Thanh Hoá có mạng lưới giao thông thuận tiện: có quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc - Nam, giao thông đường thuỷ cũng rất thuận lợi... Có một số cửa khẩu với Lào, gần các đường xuyên Á trong khu vực, là điều kiện để phát triển kinh tế cửa khẩu, mở rộng giao thương quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại, du lịch và dịch vụ vận tải quốc tế...

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng cường hội nhập quốc tế, để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững của Thanh Hóa, yêu cầu phát triển mới đòi hỏi tỉnh phải chuẩn bị thật tốt nguồn nhân lực, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ quản lý kinh tế - ngang tầm với nhiệm vụ mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện là lực lượng chủ chốt thực thi các nhiệm vụ quản lý kinh tế, triển khai, cụ thể hóa các chính sách của cấp trên, tham mưu với cấp ủy giải quyết những nảy sinh, vướng mắc tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp dưới.

Nhận thức rõ vai trò của cán bộ cơ sở, trong thời gian qua, Thanh Hóa tập trung chăm lo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong 5 năm qua, Thanh Hóa coi trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chất lượng cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện của Thanh Hóa ngày càng nâng lên, số cán bộ có trình độ đại học, trên đại học chiếm khoảng 80%. Việc tuyển dụng cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện chặt chẽ, yêu cầu ngày càng cao hơn, số công chức tuyển dụng mới được đào tạo bài bản và ngày càng trẻ hóa.

Một trong những cách làm tích cực của Thanh Hóa là quản lý đầu vào bằng cách thống nhất áp dụng hình thức tuyển dụng công khai qua thi tuyển, tạo cạnh tranh, có sự sàng lọc nên mặt bằng trình độ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế nâng cao.

Đồng thời, gắn chặt với việc điều động, luân chuyển cán bộ quản lý kinh tế từ tỉnh xuống huyện, từ cấp huyện về tỉnh hoặc xuống xã, nhằm mục đích tăng cơ hội cọ xát với thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn. Ngoài chính sách chung của Trung ương, Thanh Hóa thực hiện nhiều chính sách riêng như: Tăng phụ cấp cán bộ kinh tế ở miền núi, trợ cấp đi học, ưu đãi cán bộ nữ, cán bộ xung phong xuống phường, xã. Những chính sách ưu đãi và ổn định này giúp cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và cống hiến cho địa phương.

Thực tiễn thời gian qua, cấp huyện Thanh Hóa đã giới thiệu được nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch khá dồi dào, phong phú. Chất lượng cán bộ đưa vào nguồn có sự chuyển biến khá so về trình độ chuyên môn, chính trị, độ tuổi bình quân thấp. Về năng lực chuyên môn, đa số trưởng, phó phòng ban chuyên môn thuộc cấp huyện đều có trình độ đại học trở lên. Nhiều cán bộ đã thích ứng nhanh với cơ chế mới, dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, trách nhiệm đối với sự nghiệp đổi mới của địa phương.

Chất lượng cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện ở Thanh Hóa đã được nâng lên một bước, song so với yêu cầu thực tiễn và chất lượng, hiệu quả công việc thì vẫn còn những hạn chế, đó là: Một số lượng khá lớn cán bộ đang làm nhiệm vụ quản lý kinh tế chưa được đào tạo một cách cơ bản và có hệ thống về quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Năng lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn còn thấp, chưa có tính chuyên nghiệp; thiếu khả năng bao quát tình hình, chậm thích ứng với nhiệm vụ mới.

Đa số cán bộ, công chức cơ sở chưa có khả năng dự báo, xây dựng chương trình kế hoạch, thiếu khả năng nghiên cứu, tổng hợp tình hình, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Cơ cấu cán bộ quản lý kinh tế đang có sự mất cân đối lớn xét cả về độ tuổi và giới tính, lẫn sự phân bổ theo ngành nghề, theo vùng…

Thực hiện tốt các giải pháp tăng cường chất lượng cán bộ quản lý kinh tế ở cơ sở

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực hội nhập quốc tế đã đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, quản lý kinh tế cấp huyện có chất lượng, tạo sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong giai đoạn 2016-2020, Thanh Hóa đặt mục tiêu: Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đủ số lượng, nâng cao chất lượng với cơ cấu trình độ, ngành nghề hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quá trình CNH, HĐH, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế... Để đạt mục tiêu, Thanh Hóa cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, 95% cán bộ, công chức cấp xã, 100% viên chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường tạo nguồn cán bộ quản lý kinh tế cho công tác quy hoạch bằng việc phát hiện sớm và đào tạo có định hướng những cán bộ có triển vọng, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ gia đình có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số... bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục giữa các thế hệ. Hoàn thiện tốt cơ chế “động” và “mở”, cán bộ chuyên trách cấp huyện, giữ các chức danh chủ chốt, cần nghiêm túc thực hiện công tác bầu cử công khai để chọn những người xứng đáng; bổ nhiệm, luân chuyển đúng chuyên môn.

Thứ hai, tăng cường rà soát, đánh giá lại năng lực đào tạo của các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề quản lý kinh tế cơ sở, kinh tế vĩ mô cho cán bộ quản lý kinh tế cấp huyện, nhất là các vấn đề về kinh tế quốc tế, kinh tế thị trường, các kỹ năng gắn với thực hành, triển khai các lĩnh vực kinh tế tại cơ sở.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dự báo, thông tin tuyên truyền về đào tạo, sử dụng nhân lực trên địa bàn tỉnh. Xác định cụ thể nhu cầu về số lượng, cơ cấu trình độ đào tạo đối với từng ngành kinh tế, làm căn cứ cho các cơ sở đào tạo xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về nhu cầu nhân lực đối với từng ngành kinh tế.

Thứ tư, bảo đảm công khai, minh bạch tuyển dụng nhân lực. Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức nghiêm túc, khách quan. Tăng cường các chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, thu hút người có tài, ngoài chế độ chung của Nhà nước, có chế độ riêng, mang tính đột phá, thiết thực về kinh tế, môi trường làm việc.

Khi tuyển dụng, chú trọng các ngành đang thiếu tại các huyện hiện nay như: Hợp tác đầu tư, kinh tế đối ngoại, công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao...; Chú trọng thu hút cán bộ trẻ, được đào tạo căn bản, khắc phục tình trạng tuyển dụng tỷ lệ “chọi” không cao, tính cạnh tranh yếu.     

Tài liệu tham khảo:

1. Tạp chí Xây dựng Đảng số 3/2016: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số tỉnh, thành; Phát triển nguồn nhân lực ở các tỉnh miền Trung;

2. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 11 năm 2016: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở cấp huyện;

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh trọng điểm khu vực Bắc trung Bộ, http://vlthanhhoa.vieclamvietnam.gov.vn/TinTuc/tabid/6378/n/30524/c/2144/Default.aspx?tin...