Kinh tế Bắc Ninh năm 2022 tăng trưởng 8,75%


Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, năm 2022, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 8,75%.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Deli Việt Nam, tại khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, tỉnh Bắc Ninh.
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Deli Việt Nam, tại khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, tỉnh Bắc Ninh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân cho biết, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm 2022, ước cả năm đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh năm 2010) ước đạt 144.574,6 tỷ đồng, tăng 8,75% so năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 28%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu cả năm ước đạt trên 87 tỷ USD, tăng 5%.

Hoạt động thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh tích cực được triển khai, năm 2022, tỉnh cấp mới 43 dự án đầu tư trong nước với số vốn 14.400 tỷ đồng và 98 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn trên 177 triệu USD.

Về thu ngân sách tỉnh, ước cả năm đạt hơn 30.000 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán; tổng chi ngân sách ước hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với dự toán.

Về đầu tư công, tính đến ngày 14/11/2022, toàn tỉnh giải ngân được 3.784 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52%. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã trình thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2045...

Bên cạnh các kết quả đạt được, năm 2022 kinh tế, xã hội Bắc Ninh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt thấp so kế hoạch. Công tác triển khai thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã được thành lập còn chậm; sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ chưa cao; các chính sách phát triển hạ tầng thương mại chỉ mang tính khuyến khích, định hướng mà không có giá trị thực thi bắt buộc, thiếu nguồn lực để triển khai.

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh 5 năm 2021-2025, tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, năm 2023, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5-7,5% so năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 69,5 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 91 tỷ USD, tăng 5% so với ước cả năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 31.360 tỷ đồng, tăng 3% so với ước cả năm 2022...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh thu hút phát triển công nghiệp theo chiều sâu, công nghiệp công nghệ cao; tập trung khôi phục các hoạt động kinh doanh dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi.

Cùng với đó, tỉnh tập trung quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý tài nguyên môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội...

Theo Thái Sơn/nhandan.vn