Bộ Tài chính:

Lấy ý kiến Đề án Công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam


Đề án Công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện và lấy ý kiến rộng rãi.

Khi được triển khai Đề án sẽ là một trong những yếu tố đề các các cơ quan quản lý Nhà nước tạo cơ sở dữ liệu đánh giá tổng thể về bức tranh tài chính của đơn vị mình.
Khi được triển khai Đề án sẽ là một trong những yếu tố đề các các cơ quan quản lý Nhà nước tạo cơ sở dữ liệu đánh giá tổng thể về bức tranh tài chính của đơn vị mình.

Bộ Tài chính cho biết,  việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán Nhà nước, góp phần quản lý ngày càng tốt hơn tài sản của Nhà nước ở cả tầm vĩ mô và vi mô.

Theo đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Ban soạn thảo cần có một kế hoạch cụ thể về hành động, lộ trình xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam.  Việc ban hành những chuẩn mực kế toán công đầu tiên tại Việt Nam là phù hợp với “Định hướng Chiến lược Kế toán và Kiểm toán đến năm 2020, và tầm nhìn đến năm 2030”.

WB cũng đề xuất với Chính phủ Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công, dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán công quốc tế, có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện trong nước, và chia ra thành các giai đoạn khác nhau theo lộ trình phù hợp với từng thời kỳ.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, triển khai việc xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam. Bộ cho biết, trong những năm gần đây, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam diễn ra rất mạnh mẽ. Việc gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực như WTO, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cam kết với các tổ chức tài chính như ADB, WB, IMF... đòi hỏi Việt Nam phải cung cấp thông tin có tính chuẩn mực, có khả năng so sánh và được quốc tế thừa nhận. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải tuân thủ theo lộ trình đã thỏa thuận có cam kết về minh bạch hóa thông tin kế toán, nhất là trong lĩnh vực kế toán công. 

Hiện nay, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc nghiên cứu xây dựng các quy định trong lĩnh vực kế toán công theo hướng hòa nhập với các thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách nhất định với thông lệ quốc tế về việc ghi nhận và trình bày các thông tin về thu chi ngân sách nhà nước, kế toán các quỹ tài chính, kế toán thuế và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Việc ban hành và công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công áp dụng tại Việt Nam đảm bảo phù hợp với hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế do Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế về lĩnh vực công (IPSASB) thuộc Liên đoàn kế toán quốc tế  công bố, phù hợp với yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, quá trình hội nhập kinh tế tài chính nói chung và góp phần thúc đẩy hội nhập về kế toán của Việt Nam với thế giới nói chung và khu vực nói riêng.

Đồng thời, các chuẩn mực kế toán công của Việt Nam phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với cơ chế quản lý và hệ thống pháp luật của Việt Nam về tài chính công, phải đáp ứng được yêu cầu cải cách quản lý tài chính lĩnh vực công của Việt Nam…

Việc công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam sẽ góp phần làm minh bạch bức tranh tài chính của lĩnh vực công Việt Nam, tăng lòng tin của các đối tượng sử dụng thông tin, nhất là công chúng, các nhà đầu tư trong và ngoài đối với thông tin Ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, quản lý tài sản công. Ngoài ra việc công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công của Việt Nam cũng giúp chúng ta có cơ sở trong việc quản lý nợ công, tài sản Nhà nước một cách hợp lý hơn, từ đó có phương hướng sử dụng tài sản cho những mục đích phù hợp.

Theo các chuyên gia, khi được triển khai Đề án sẽ là một trong những yếu tố đề các các cơ quan quản lý Nhà nước tạo cơ sở dữ liệu đánh giá tổng thể về bức tranh tài chính của đơn vị mình, từ đó có sự thay đổi, cải tổ trong phương pháp quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, góp phần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm NSNN, tài sản công. Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có cách tiếp cận mới về báo cáo tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế một cách đầy đủ, chính xác, minh bạch.

Chi tiết Đề án hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.