Lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4043/TCT-CS ngày 14/11/2012 trả lời Cục Thuế tỉnh An Giang về việc lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp.

Trước đó, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1335/CT-THNVDT ngày 4/10/2012 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 18, Điều 3, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thỉ chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư tài chính Nam Việt có 13 cổ đông sáng lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần thứ 10 ngày 1/3/2011, nay đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hồng Phát có 10 cổ đông sáng lập theo giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/6/2012. Theo đó, Công ty cổ phàn Đầu tư tài chính Hồng Phát thuộc trường họp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu nên thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng các tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.