Loại bỏ các quy định điều kiện kinh doanh bất hợp lý

Minh Hà

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành và kêu gọi cộng đồng doạnh nghiệp, các cơ quan, tổ chức và nhân dân tăng cường giám sát phản biện, kiến nghị sửa đổi hoặc loại bỏ các quy định điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không phù hợp.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi Họp báo, chiều 30/6.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi Họp báo, chiều 30/6.

Thông tin trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng cho biết tại buổi Họp báo Chính phủ chuyên đề chiều 30/6/2016.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tập trung xây dựng, ban hành các văn bản, khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản và không tạo ra khoảng trống pháp lý.

Trong quá trình xây dựng và dự thảo các văn bản quy định chi tiết thực hiện các luật, pháp lệnh của Việt Nam, đặc biệt là các luật, pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016, đã có sự tích cực tham gia, thẩm định, thẩm tra của các bộ, ngành, cơ quan liên quan; sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện; tổ chức đối thoại trực tiếp với các chuyên gia, các tập đoàn kinh tế lớn để rà soát với tinh thần bỏ các rào cản, bỏ các giấy phép con.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, đặc biệt 3 tháng gần đây của Chính phủ mới kiện toàn, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đã ban hành được 91/100 văn bản cần ban hành. Số văn bản nợ đọng còn 10 văn bản của 13 luật, pháp lệnh. Đặc biệt, trên 50 văn bản cần ban hành để thực hiện 2 luật là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã được ban hành đầy đủ.

Như vậy, việc hoàn thiện thể chế là một nhiệm vụ hết sức quan trọng vì điều hành đất nước bằng các thể chế, lãnh đạo đất nước bằng các quy định của luật, pháp lệnh. Do đó, việc ban hành các văn bản thực hiện chi tiết luật, pháp lệnh là để không có khoảng trống, tạo điều kiện cho người dân và DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần hết sức quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, việc ban hành các văn bản vừa qua bảo đảm tiến độ nhưng không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng. Chất lượng vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Từ đó tổ chức việc rà soát, xem xét kỹ lưỡng và đối thoại công khai, minh bạch trên cơ sở đủ căn cứ pháp lý, không đặt vấn đề nâng các thông tư thuộc thẩm quyền của các Bộ trưởng lên nghị định.

Tất cả những việc liên quan đến tình trạng chồng chéo, chồng lấn, không rõ… thì lần này Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo minh bạch làm rõ. Một việc chỉ giao cho một cơ quan, một cơ quan chỉ giao cho một đầu mối và có người đứng đầu để tổ chức thực hiện.

Việc hoàn thiện pháp luật là một quá trình liên tục và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo sau khi văn bản được ban hành, cần tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, sửa đổi bổ sung hoặc loại bỏ các quy định nếu thấy không hợp lý.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành và kêu gọi cộng đồng DN, các cơ quan, tổ chức và nhân dân tăng cường giám sát phản biện, kiến nghị sửa đổi hoặc loại bỏ các quy định điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không phù hợp.

Như vậy, việc ban hành văn bản trong 6 tháng đầu năm 2016 đã hoàn thành, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và công tác quản lý đất nước./.