Lực lượng chống khủng bố được ưu tiên trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

Trần Huyền

Việc trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ, phương tiện chống khủng bố đã được quy định cụ thể tại Luật phòng, chống khủng bố năm 2013.

Ảnh: internet
Ảnh: internet

Theo Điều 17 Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013 (Luật phòng, chống khủng bố năm 2013), Quốc hội quy định, lực lượng chống khủng bố được ưu tiên trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phòng, chống khủng bố.

Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng chống khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 cũng quy định, lực lượng chống khủng bố gồm: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố; Các lực lượng khác được huy động tham gia chống khủng bố.

Chống khủng bố được thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Biện pháp khẩn cấp chống khủng bố là biện pháp được thực hiện ngay khi khủng bố đã, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra nhằm kịp thời ngăn chặn khủng bố, loại trừ, hạn chế tác hại của khủng bố. Biện pháp khẩn cấp chống khủng bố