Một số điểm mới tại Thông tư số 11/2014/TT-NHNN

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Với một số điểm khác biệt, Thông tư số 11/2014/TT-NHNN đưa ra các qui định, rõ ràng, dễ hiểu, nhưng chặt chẽ hơn so với những qui định tại Quyết định số 1165/QĐ-NHNN về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ngày 28/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-NHNN (Thông tư 11) qui định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2014, thay thế Quyết định số 1165/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 (Quyết định 1165) qui định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo qui định tại Điều 2 Thông tư 11, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu bằng hộ chiếu không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, ngoại trừ vàng trang sức, mỹ nghệ. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi tái xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh; cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Khi làm thủ tục Hải quan, Thông tư 11 cũng qui định hai nhóm vàng cơ bản, nhưng có sự điều chỉnh là: nhóm thứ nhất gồm vàng miếng, vàng nguyên liệu; và nhóm thứ hai gồm vàng trang sức, mỹ nghệ. Trong khi đó, Quyết định 1165 qui định hai nhóm vàng cơ bản: nhóm thứ nhất gồm vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu; nhóm thứ hai gồm vàng tiêu chuẩn quốc tế.

So với Quyết định 1165, Thông tư 11 cấm hoàn toàn việc mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất cảnh, nhập cảnh. Trong khi đó, Quyết định 1165 cho phép cá nhân được mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng không quá 1 kg.

Đối với cá nhân nước ngoài được phép định cư tại Việt Nam, Thông tư 11 và Quyết định 1165 không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, đối với cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài, Thông tư 11 có vẻ chặt chẽ hơn khi đưa ra qui định: phải khai báo với cơ quan Hải quan trong trường hợp lượng vàng mang theo từ 300 gam đến dưới 01kg, phải có giấy phép của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan trong trường hợp mang ra nước ngoài từ 01kg vàng trở lên.

Trong khi đó, Quyết định 1165 qui định, cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh phải khai báo Hải quan nếu mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 gam trở lên; cá nhân mang theo vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 3kg trở lên hoặc mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng từ 01kg trở lên phải có giấy phép của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú.