Thông tư 172/2016/TT-BTC:

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


Ngày 27/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 172/2016/TT-BTC quy định mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Thông tư số 172/2016 có hiệu lực ngày 01/01/2017 thay thế Thông tư 33/2012/TT-BTC. Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng như sau:

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu cho cá nhân là 300 nghìn đồng/chứng chỉ.

- Trường hợp cấp lại, cấp sửa đổi, điều chỉnh, chuyển đổi giấy phép hoạt động xây dựng thì theo Thông tư số 172/TT-BTC mức thu phí bằng 50% của mức thu lệ phí cấp phép xây dựng lần đầu.

- Bên cạnh đó, Thông tư 172/BTC quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 2 triệu đồng/giấy phép.

- Đồng tiền nộp phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cấp giấy phép hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo Thông tư số 172 là đồng Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư 172/TT-BTC hướng dẫn tổ chức thu lệ phí hoạt động xây dựng thực hiện kê khai lệ phí theo tháng và quyết toán lệ phí theo năm theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 172/2016/TT-BTC.