Năm 2015: Tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp

pv.

(Tài chính) Đó là một trong các mục tiêu được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đặt ra trong quyết định ban hành Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tập trung đôn đốc hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp. Nguồn: internet
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tập trung đôn đốc hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp. Nguồn: internet

Theo đó, một trong những trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN); hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kiểm tra, giám sát hoạt động của DNNN.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo Phương án, đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ (Quý I); xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu DNNN trực thuộc giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ (Quý III).

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ (đối với những Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp), báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Quý II).

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Ban Chỉ đạo là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Nghị quyết của Chính phủ và Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu DNNN 2016 - 2020 (Quý IV).

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường và chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN.