Năm 2018, ngành Hải quan đẩy mạnh đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Theo baohaiquan.vn

Năm 2018, Ban Cải cách hiện đại hóa (CCHĐH) hải quan sẽ tăng cường công tác cải cách nghiệp vụ hải quan thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát các quy định pháp lý có liên quan, đề xuất phương pháp quản lý; đồng thời triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách phương pháp quản lý nguồn nhân lực…đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển và hiện đại hóa của ngành hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan năm 2018. Nguồn: PV.
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan năm 2018. Nguồn: PV.
Đây là một trong những nhiệm vụ năm 2018 do Ban CCHĐH hải quan đề ra tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, tổ chức sáng 15/1/2018. Hội nghị có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường.

Năm 2017, Ban CCHĐH hải quan đã hoàn thành việc nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, thẩm định, trình Tổng cục ban hành 35 Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 của 35 cục hải quan tỉnh, thành phố; trình Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3205/QĐ-TCHQ ngày 29/9/2017 về việc ban hành “Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020”. Đề án đang được tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát thực hiện kế hoạch đi đúng hướng, lộ trình đặt ra.

Trong lĩnh vực cải cách nghiệp vụ, Ban Cải cách đã nghiên cứu, xây dựng “Báo cáo nghiên cứu phương pháp quản lý tuân thủ”; bước đầu triển khai công tác góp ý chuyên sâu theo chủ đề nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với DN tuân thủ.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Ban Cải cách đã có nhiều nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực. Cụ thể, nghiên cứu, xây dựng phương pháp xác định yêu cầu năng lực đối với 4 lĩnh vực nghiệp vụ (Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông qua, Quản lý rủi ro; Xử lý vi phạm); Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực 2 lĩnh vực: Giám sát quản lý và thuế XNK; nghiên cứu, xây dựng phương pháp và tổ chức triển khai việc xây dựng số tay nghiệp vụ trong toàn ngành…

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban CCHĐH hải quan đề ra nhiều mục tiêu nhằm tham mưu tham mưu, đề xuất lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách, hiện đại hóa hải quan. Cụ thể, triển khai đánh giá tiến độ thực hiện và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020, góp phần quản trị thành công Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020. Tiếp tục chuẩn hóa hoạt động đối tác hải quan-DN; nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tượng đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác.

Bên cạnh đó, triển khai tự động hóa việc tính toán, phân tích kết quả đo thời gian giải phóng hàng. Thực hiện kiểm soát kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động và giải pháp của các cục hải quan địa phương xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện xếp hạng và mức độ hài lòng của DN đối với hoạt động của đơn vị mình. Tổ chức triển khai thành công theo lộ trình trong toàn Ngành về quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực theo vị trí việc làm…

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và mục tiêu đề ra, Ban Cải cách xác định, năm 2018 sẽ thực hiện tổng số 6 hoạt động lớn, trong đó có 12 hoạt động chi tiết, 10 hoạt động chi tiết trực tiếp triển khai và 2 hoạt động chi tiết điều phối các đơn vị. Với tổng số là 24 sản phẩm trực tiếp trình Tổng cục và 21 sản phẩm do hoạt động điều phối.

Giao nhiệm vụ cho Ban CCHĐH hải quan, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, năm 2018, Ban cần triển khai hiệu quả 4 nhiệm vụ:

Thứ nhất, trong bối cảnh công tác CCHĐH là yêu cầu tất yếu của xã hội, cũng như của Chính phủ,  Ban CCHĐH cần khẳng định vai trò, vị trí trong công tác định hướng cũng như điều phối công tác CCHĐH của Ngành. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai đúng lô trình, chương trình Kế hoạch CCHĐH đề ra năm 2018, đánh giá giữa kì kế hoạch cải cách, phát hiện hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 để có những kiến nghị điều chỉnh phù hợp góp phần hoàn thành mục tiêu chung. Đề làm được nhiệm vụ này, Phó Tổng cục trưởng lưu ý, Ban cần đánh giá được thực trạng công tác CCHĐH trong năm năm 2018, chỉ rõ Việt Nam đang đứng vị trị nào trong khu vực và trên thế giới; xu thế CCHĐH trong khu vực và trên thế giới… qua đó xác định được vai trò, điều phối trong kế hoạch CCHĐH như thế nào? Công tác điều phối phải thực chất hơn nữa.

Thứ ba, Ban CCHĐH cần lưu ý đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan. Đây là một trong những yêu cầu mà bất kì đơn vị hải quan nào cũng phải quản trị được. 

Thứ tư, triển khai Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2018-2020, xác định mô tả việc làm cho từng vị chí, xác định yêu cầu công việc cho từng vị trí và đánh giá năng lực CBCC để tiến tới sắp xếp, đào tạo CBCC đáp ứng yêu cầu công việc.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm của Ban CCHĐH hải quan trong năm 2018, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, đòi hỏi của Đảng, Nhà nước.