Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công tại tỉnh Khánh Hòa qua hoạt động kiểm toán

Thùy Linh

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã thực hiện nhiều chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Khánh Hòa. Qua đó đã đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều nghị quyết về tài chính công, tài sản công làm cơ sở để UBND Tỉnh và các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tỉnh.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, KTNN đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm; lĩnh vực trọng yếu dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản...

Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã đánh giá được các mặt đã làm được của địa phương trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách. Hoạt động kiểm toán cũng đã chỉ ra những vấn đề tồn tại trong việc lập và phân bổ dự toán thu chi ngân sách, trong công tác điều hành ngân sách, công tác khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngân sách.

Những ý kiến đánh giá, kết luận và kiến nghị của KTNN góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là thông tin quan trọng để HĐND Tỉnh sử dụng trong quá trình thẩm tra, quyết định thông qua quyết toán ngân sách, dự toán và phân bổ ngân sách năm sau. Bên cạnh đó, KTNN đã đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, KTNN đã kịp thời cung cấp thông tin và phát hiện các hành vi lãng phí, kém hiệu quả trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Thông qua hoạt động kiểm toán đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, KTNN đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm; lĩnh vực trọng yếu dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản...

Bằng những kết luận kiểm toán, KTNN đã kiến nghị các đơn vị được kiểm toán sửa chữa sai sót, vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm chế độ tài chính kế toán, các hành vi tham nhũng, lãng phí; tư vấn việc sử dụng nguồn lực đảm bảo mục tiêu đề ra thông qua việc kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước. Qua đó, giúp HĐND tỉnh Khánh Hòa quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách đúng đối tượng, đúng mục đích, chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm; góp phần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính công, tài sản công, góp phần vào sự phát hiển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tăng cường phối hợp

Theo ý kiến của HĐND tỉnh Khánh Hòa, để hoạt động phối hợp của HĐND tỉnh và KTNN đi vào thực chất và hiệu quả hơn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, hoạt động giám sát; thực hiện kiểm toán, kiểm tra, giám sát; thực hiện kiến nghị kiểm toán; hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán và Kiểm toán viên Nhà nước.

Cùng với đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện đầy đủ việc gửi dự toán ngân sách địa phương; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương cho KTNN; thường xuyên cung cấp các Nghị quyết của HĐND, các văn bản chỉ đạo, điều hành về tài chính ngân sách do HĐND, UBND tỉnh ban hành... Qua đó, KTNN nắm được đầy đủ thông tin về những chính sách cụ thể liên quan đến công tác quản lý kinh tế - xã hội của địa phương, có ý kiến đánh giá và kết luận kiểm toán chính xác, phù hợp giúp cho HĐND Tỉnh trong hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán ngân sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa đưa ra khuyến nghị, KTNN tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử và lãnh đạo các cấp chính quyền để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đồng thời, tiếp tục chia sẻ thông tin chuyên đề, chuyên môn sâu về một số lĩnh vực quản lý nhà nước nhạy cảm trên địa bàn như: Thu hồi đất, bảo vệ tài nguyên môi trường, khoáng sản, các dự án chậm tiến độ nhằm giúp tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công.

Tỉnh này sẽ tổ chức công khai kết quả kiểm toán, các kết luận, kiến nghị của KTNN đến đại biểu HĐND tỉnh nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong sử dụng ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND Tỉnh về lĩnh vực tài chính, ngân sách; trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của UBND Tỉnh; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn. Qua đó, HĐND tăng cường hoạt động giám sát về công tác quản lý, sử dụng tài chính công, trong đó có việc giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của KTNN.