Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Lạng Sơn

Anh Thư

Từ năm 2018 đến nay, Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” đã tư vấn, hướng dẫn gần 100 danh nghiệp, hợp tác xã áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến, xây dựng nhãn hiệu.

Sản xuất nông sản an toàn tại Lạng Sơn
Sản xuất nông sản an toàn tại Lạng Sơn

Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” được đẩy mạnh triển khai từ năm 2018 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến, thực hành nông nghiệp tốt, bảo hộ nhãn hiệu, đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.

Từ khi triển khai dự án đến nay, Ban Điều hành dự án đã tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng các công cụ cải tiến, hệ thống quản lý, phương pháp và mô hình tiên tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị đăng ký tham gia “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” được tăng mức hỗ trợ từ 30 lên 50% chi phí và tối đa là 50 triệu đồng.

Năm 2020, Ban Điều hành dự án phấn đấu hỗ trợ 5 đơn vị áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng nhãn hiệu…

Ngay từ đầu năm, Ban Điều hành dự án đã có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đề nghị phối hợp tuyên truyền dự án đến các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, Ban Điều hành dự án gửi phiếu đăng ký tham gia dự án đến các doanh nghiệp, HTX tại 11/11 huyện, thành phố.

Đến tháng 8/2020, có 8 đơn vị đăng ký tham gia dự án. Trong đó, 1 doanh nghiệp đang ký áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), 5 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho sản phẩm, 2 HTX đăng ký xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc.

Các đơn vị đăng ký tham gia dự án được tăng mức hỗ trợ từ 30 lên 50% chi phí và tối đa là 50 triệu đồng. Ban Điều hành Dự án đã tư vấn, hướng dẫn các đơn vị những bước triển khai thực hiện.