Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên

Nghi Kiều

(Tài chính) Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng thì nơi đó luôn tạo được sức mạnh to lớn, sự thống nhất, đoàn kết và nhất trí cao, góp phần đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chân lý đúng đắn này đã được thể hiện rõ ở Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cán bộ, đảng viên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đi thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào vùng bị lũ lụt,
thiên tai. Nguồn: internet
Cán bộ, đảng viên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đi thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào vùng bị lũ lụt, thiên tai. Nguồn: internet

Đề cao công tác xây dựng Đảng

Hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Sinh thời, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh luôn là điều mà Hồ Chủ tịch quan tâm nhất.

Nhận thức được yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy cơ quan UBCKNN xác định công tác xây dựng Đảng cần phải được đặt lên hàng đầu. Điều này phần nào được thể hiện qua việc Đảng ủy đã quyết liệt và nghiêm túc thực hiện đợt phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã tổ chức nhiều đợt kiểm điểm tự phê bình và tự phê bình theo trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, cầu thị theo hướng dẫn của cơ quan Đảng cấp trên, đồng thời chỉ đạo các chi bộ hoàn thành việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đạt kết quả tốt.

Ngoài ra, Đảng bộ cơ quan UBCKNN luôn coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là vấn đề then chốt để đem lại thành công. Thời gian qua, Đảng ủy và các chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên có thêm niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng uỷ cũng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập và quán triệt nhiều chỉ thị, nghị quyết như: Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về 19 điều đảng viên không được làm; Nghị quyết 02-NQ/ĐU ngày 15/8/2012 của Đảng ủy Bộ về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Bên cạnh việc học các chỉ thị, nghị quyết, Đảng ủy đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: tổ chức đi học tập thực tế tại hai khu di tích lịch sử cách mạng Định Hóa (Thái Nguyên) và Tân Trào (Tuyên Quang) cho 45 đồng chí cấp ủy thuộc 19 chi bộ; Tổ chức buổi nói chuyện về tấm gương đạo đức và cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ cho hơn 300 đảng viên…

Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh nên công tác này rất được chú trọng trong những năm vừa qua. Riêng năm 2013, công tác kiểm tra, giám sát Đảng của Đảng bộ UBCKNN được đẩy mạnh và triển khai thực hiện đồng bộ tại 19 Chi bộ trực thuộc với các nội dung sau: Chấp hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo đúng quy định của Đảng. Kết quả cho thấy, đến nay, chưa hề có dấu hiệu vi phạm tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng và phát triển các tổ chức Đảng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức. Quán triệt tới toàn thể đảng viên việc nêu cao tính dân chủ, thận trọng trong giải quyết công việc, tinh thần đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị; đấu tranh chống những hành vi sai trái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, chi bộ đề ra.

Không ngừng bồi dưỡng đội ngũ đảng viên

Để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, cần phải quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên với đầy đủ các yếu tố về năng lực, trình độ chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức công dân lẫn đạo đức cách mạng. Nhận thức rõ điều này, cùng với việc xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy cơ quan UBCKNN xác định, việc xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức của Đảng bộ phải gắn với tổ chức của chính quyền và phát triển tổ chức Đảng theo sự phát triển của Uỷ ban.

Theo đó, trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết Đảng… thì cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức của Đảng bộ phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị và cơ cấu tổ chức bộ máy của UBCKNN.

Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ để bảo đảm đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt là cán bộ trẻ có trình độ năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 3 (12-2013)