Nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận

Đức Mạnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1524/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của Bộ Tài chính.

Cán bộ ngành Tài chính luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân.
Cán bộ ngành Tài chính luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân.

Theo đó, Quyết định số 1524/QĐ-BTC được ban hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, khắc phục khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; Củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với ngành Tài chính. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Tại Quyết định số 1524/QĐ-BTC, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận trong tình hình mới. 

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện kế hoạch phải đồng bộ, phối hợp chặt chẽ; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Bảo đảm việc tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền thực sự hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, được người dân, doanh nghiệp, tổ chức ghi nhận. 

Về nội dung thực hiện, Quyết định số 1524/QĐ-BTC nêu rõ, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung của Chỉ thị số 33/CT-TTg và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận với việc triển khai nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải tham mưu xây dựng, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận... của Đảng về công tác dân vận và phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; Cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Theo Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dẫn vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Song song với đó, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CPcủa Chính phủ, trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; Tiếp tục rà soát và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06- NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

Ngoài ra, tại Quyết định số 1524/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.