Bộ Tài chính:

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Minh Hà

Bên cạnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chú trọng triển khai cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tài chính đã thực hiện giao biên chế công chức năm 2023 theo đúng thẩm quyền. Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính đã thực hiện giao biên chế công chức năm 2023 theo đúng thẩm quyền. Ảnh minh họa.

Giảm trên 5.000 đơn vị hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, thời gian qua, Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy nội bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bộ Tài chính rà soát tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ và tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ năm 2015 đến nay, Bộ Tài chính đã giảm được trên 5.000 đơn vị hành chính. Riêng từ tháng 6/2017 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm trên 4.400 đầu mối đơn vị hành chính và 11 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ (tương đương với giảm khoảng 39% số đầu mối đơn vị so với cuối năm 2016).

Bên cạnh giảm các đơn vị, đầu mối hành chính, Bộ Tài chính đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; trình Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính; danh mục dịch vụ công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài chính.

Song hành với cải cách và hiện đại hóa ngành Tài chính, công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức của Bộ Tài chính cũng được rà soát và tổ chức thực hiện đồng bộ.

Năm 2023, Bộ Tài chính được giao 66.653 biên chế công chức hành chính (giảm hơn 10% so với năm 2015) theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, đã thực hiện giao biên chế công chức năm 2023 theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn triển khai nhiệm vụ gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu suất làm việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Nhìn chung, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã đạt được kết quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành Tài chính.

Việc quản lý và sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ, tập trung, thống nhất, phân bổ biên chế trên cơ sở gắn với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và phù hợp với quá trình cải cách, hiện đại hóa ngành Tài chính; công tác tinh giản biên chế đã được triển khai theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, đảm bảo đúng quy trình, có lộ trình và kế hoạch cụ thể, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với công chức tinh giản theo quy định.

Sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với đặc thù, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

Phát huy kết quả đạt được, cũng như để đạt mục tiêu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Tài chính theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Kết luận số 34-KL/TW phù hợp với đặc thù và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền đảm bảo đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước phù hợp với khả năng tự chủ về tài chính của các đơn vị thuộc Bộ gắn với đề cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành theo lĩnh vực được phân công.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giao biên chế, tinh giản biên chế được cấp có thẩm quyền giao đảm bảo hợp lý, đáp ứng được triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.